klikni nes se pokajati

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

27.12.2009.

PREPORUKA

Književno blago Atara Nišaburija(I)
Atar Nišaburi je pisac velikoga persijskog djela ''Mantikul-tejr'' ili ''Govor ptica''. On je ovo djelo sročio u obliku mesnevije koja ima 4.458 stihova ili bejtova i koja se sa stanovišta riječitosti i smisla ubraja u najprivlačnija djela perzijskog jezika i književnosti.

Ono što je Atar ugrađivao u svoje knjige bila je jezička riznica koja do njegovog vremena nije postojala u obliku u kojem ju je on predstavio.''Govor ptica'' je napisan za uputu i savjet ljudima u vremenu kad je većina pjesnika sve svoje napore usmjeravala ka pisanju hvalospjeva u čast vlastodržaca.Atar je učinio napor da se odvoji od vlasti i da svoj život provede upućujući i usmjeravajući ljude prema istini.

Sa stanovišta ljepote priča i značenja, ''Govor ptica'' spada u najomiljenija djela iz ove oblasti koja postoje na farsiju.

Termin ''Mantikul-tejr'' upotrebljavan je i prije Atara od strane drugih autora.Sličnost ljudske duše sa pticom i tijela sa kavezom, te u tom kontekstu ''zatvaranje duše u tijelu'', jeste poređenje duboko ukorjenjeno u djelima svih islamskih filozofa i poznatih mistika i gnostika.Oni su naročito posvećivali pažnju duši ptice i njenoj težnji da se oslobodi iz tijela tj. - iz kaveza.

Od knjiga koje se bave pomenutom tematikom,možemo pomenuti ''Poslanicu pticama'' od Ibn Sine i knjigu sa istim nazivom od imama Muhameda Gazalija, kao i priče o zajedničkom pokretu ptica iz knjige ''Kelile Demne''.

Ali od svih spomenutih djela nijedno nije dostiglo ljepotu Atarovih priča.

Moguće da se zapitate zašto je Atar izabrao baš ovaj naziv za ime svoje knjige?

Razlog za to je što su postupci Atara, kao mistika, od početka bili zasnovani na Kur'anu i hadisima Božijeg poslanika.

On je izraz ''Mantikul-tejr'' uzeo iz 16. ajeta sure An-Naml u kojem se prenosi dio događaja i priče o Sulejmanu a.s. i njegovom putovanju u ''dolinu mravi''.

Prema mišljenju mistika, poslanik Sulejman a.s. je stigao do najviših stepena ljudske uzvišenosti a ptica pupavac je svojom posebnom oštroumnošču kod vladara Sulejmana bila posrednik između njega i ljudi.

U kur'anskoj priči stoji da je Sulejman poslao pupavca da traga za vodom, kako bi ugasio žeđ onih koji su bili u pustinji. Pupavac je otišao u zemlju Saba, koja je bila pod vlašću žene po imenu Belkisa, i upravo je on bio povod upoznavanja Sulejmana sa kraljicom od Sabe.Pupavac u priči o hazreti Sulejmanu i u Atarovom djelu ''Govor ptica'', ima ulogu znaka i vodiča.

Pjesnik Atar izdvaja pticu pupavac kao onu koja pokazuje put prema savršenstvu.

U jednom svom stihu Atar kaže:

Kada mu se iz kljuna začulo bismillah, nije prošlo dugo a otkrio je mnoge tajne.

U svim svojim djelima Atar koristi obične riječi i u svim svojim djelima objašnjava i pokazuje put drugima prema blaženosti. Njegov krajnji cilj u toj knjizi predstavljen je kao ''kuća Feniksa''.

Radnja u knjizi počinje okupljanjem ptica i osnivanjem skupa u kojem se izabire zapovjednik, koji poslije mnoge diskusije odlučuje da putuju i da pronađu mitskog Feniksa.Na ovom putovanju pupavac mu postaje vodić.On ostale ptice vodi prema planini Kaf - pokazuje im put i trudi se da te ptice, od kojih je svaka u materijalnom svijetu imala svoju pojavnost i oblik, uputi prema svetoj planini, kako bi stigle do Feniksa.

Atarov ''Govor ptica'' predstavlja sudbinu leta prema savršenoj stvarnosti, koju je Atar prelijepo dočarao.U tom djelu Atar je koristio simbolična imena od kojih svako ima široko značenje. Pticama su predstavljeni oni koji tragaju na Božijem putu, na putu Istine, a Feniks simboliše postojanje Istine.

Pupavac, koji je odgovoran za put ptica, ustvari je prema postavkama misticizma vodić i upučivač na tom opasnom putu.Njegova obaveza je da ptice, od kojih se svaka snebiva pred putovanje, vjerno upućuje i objašnjava im teškoće puta.
prvom prilogu, cijenjeni ljubitelji poetskog izraza, upoznali smo vas sa temom djela iranskog pjesnika Atara Nišaburija ''Govorom ptica''.

Djelo govori o zajednici ptica koja organizuje skupa za izbor zapovjednika.Nakon niza diskusija i rasprava izabran je pupavac, koji će predvoditi ptice na putovanje tragom mitskog Feniksa.Uloga i obaveza pupavca je da pticama koje se kolebaju i žele odustati od putovanja, objasni potrebu i važnost stizanja do konačnog cilja.Poučnim pričama punim savjeta pupavac nastoji da održi opći moral u traganje za Feniksom...

Atar je ''Govor ptica'' spjevao u obluku mesnevije.

Knjiga počinje spominjanjem Božije jednoće i opisom Božijeg poslanika, a zatim govori o stvaranju nebesa i zemlje, živog i neživog.Tek nakon toga slijedi opisivanje i predstavljanje skupa ptica i njihovog predvodnika.Također se spominju dvije njegove karakteristike kako bi se pripremila osnova i podloga za vodstvo ptica koje je njemu povjereno.Pupavac se predstavlja i priča o putovanjima koja je imao sa poslanikom Sulejmanom i svemu onome šta je vidio na tim putovanjima.Onima koji su ga slušali tj. pticama rekao je kako će on pronaći svog gospodara Feniksa.On kaže da postoji jedan vladar, da živi na planini Kahf i da mu je ime Feniks ,i on je kralj ptica,on je njima blizu dok su one od njega daleko.Što se tiče Feniksa treba reći da je Feniks ptica iz bajki koja ima visok položaj i u djelima istaknutih iranskih filozofa je protumačena kao najsavršenije i najpotpunije biće. No, mistici kao što je Šejh Atar smatraju da je Feniks izvor i vrelo bivanja, odnosno, Stvoritelj Uzvišeni,a savršeni ljudi na ovom svijetu sve svoje potrebe i napore usmjeravaju da bi Ga spoznali,i pomoću svojih vodića nakon prolaženja raznih faza i stupnjeva i pobjeđivanja opasnosti i teškoća puta,u beskonačnosti stižu do njega,i čeznu za Njegovim postojanjem.Kada je pupavac objasnio pticama priču o Feniksu,sve ptice su poželjele da ga vide,ali sve one nisu imale moć i snagu da trpe teškoće tog opasnog putovanja.Upravo iz ovog razloga iako su sve ptice pokazale svoju žudnju,ipak je sa druge strane, jedan broj njih, zatraživši izvinjenje odustao od puta.

U ''Govoru ptica'' Atar je likove opisao začuđujućom preciznošću i veličanstvenom kratkoćom različite vrste ljudi.

On je u svaku pticu smjestio bar po jednu lošu ljudsku karakteristiku.A te loše karakteristike se ubrajaju u prepreke na putu duhovnog usavršavanja.Slavuj je u ''Govoru ptica'' predstavljen kao predstavnik preljubnih ljudi i onih koji obožavaju ljepotu tj. ljudi koji svoja srca vežu za vanjski svijet i koji su postali žrtve ovosvjetske ljubavi.Slavuj je, takođe, zaljubljen u cvijet i ubjeđen je da nema snagu potrebnu za putovanje.Kako smatra Atar, slavuj je iz grupe ljudi koji vide cvijet ali ne vide stvoritelja cvijeta.Atar je jezikom pupavca rekao da zemaljska ljubav nije vječna nego da je samo Božija ljubav trajna i postojana.U ''Govoru ptica'' papagaj je predstavnik ljudi koji u mislima nastoje da iz ovog svijeta izvuku što više koristi,ljudi koji su brzi na jeziku i koji su slatkoriječivi i sve žrtvuju da bi na ovom svijetu ugodno živjeli.On je predstavnik ljudi koji tragaju za vanjskom ljepotom i oponašaju jedni druge,dok se za postizanje savršenstva i uzvišenosti mora čitava duša i čitav život žrtvovati.

Paun u ''Govoru ptica'' predstavlja čovjeka koji je iz grupe onih ljudi koji vjerske obaveze izvršavaju samo zbog nade u nagradu,odnosno zato što žele džennet i oslobođenje od džehennemskih muka i patnji.

Predstavljanjem pauna i prenošenjem njegovih govora i ubjeđenja,Atar pokušava da opomene čovjeka na njegovu stvarnost i istinske vrijednosti što je vrijednije od dženneta.

Atar se pita -zašto da se čovjek zadovolji samo sa nekoliko kapljica mora, nakon što uspije čistom i iskrenom molitvom da pronađe put do savršenstva i stigne do mora.Poslije ovih i ostale ptice su iznosile svoje izvinjenje i žalile se kako ne mogu izdržati dužinu tog puta.Pupavac je zbog tih neznalica počeo da govori o Feniksu, otkrivši im mnoge tajne.On im je objasnio da su sve ptice svijeta u njegovoj sjeni - sjeni Feniksa. Kada su ptice čule ovaj govor od pupavca, shvatile su da svaka od njih prema Feniksu ima određeni odnos pa su zaključile kako ipak i pored svega treba da krenu na putovanje.Pupavac je rekao pticama da je za ovo putovanje potrebno biti zaljubljen i mnogo se žrtvovati.Taj put, rekao im je, ima mnogo teškoća,a i sama požrtvovanost kao i spremnost na žrtvovanje nije nimalo lahko. Čuvši te riječi ptice su uzbuđeno odlučile da krenu na putovanje, a pupavca su izabrale kao vodića na tom putu.Obećale su da će sve njegove naredbe izvršavati i tad je počelo putovanje sa svim svojim teškoćama.

Ptice su tražile od pupavca da im nešto kaže o tome šta ih očekuje na putovanju. Pupavac ih je saslušao i odlučio je da im odgovori na njihova pitanja.

Da bi se stiglo do Feniksa, rekao im je, mora se proći kroz sedam faza, a to su :traženje, ljubav,znanje,oslobađanje od želja,Božija jednoća,zapanjenost,zadivljenost i na kraju iščeznuće.Nakon toga pupavac je prigodnim pričama počeo da objašnjava tih sedam faza.Iz njegovih priča ptice su shvatile da nemaju snagu potrebnu za putovanje.Uprkos tome nastavile su put i jedan veliki broj njih na tom putovanju je umro.

Na kraju,od svih ptica, samo njih 30-tak uspjeva da preprodi sve teškoće i neprilike i da zdrave stignu do Feniksa. Ptice koje su nakon podnošenja svih teškoća i nevolja stigle na kraj svog puta,u dvorcu Feniksa su učinile mnogo napora da bi bile u prisustvu poštovanog prijatelja.

Atar kaže:

''Zato što su svi bili iščezli u ljubavi prema njemu,

čitavo tijelo im je bilo uronjeno u bol''.

Ove ptice nisu izbjegavale napor i trud, bile su odlučne tako da su nakon prolaska kroz bezbrojne teškoće uspjele da stignu do stvarnog mjesta Feniksa,gdje su ustvari pronašle svoju suštinu i svoje istinsko mjesto i položaj.

20.12.2009.

KERBELA

zohrashora

Događaj na Kerbeli i ustanak Husejn Ibn-Ali Ibn-Ebi Taliba imao je veliki utjecaj na ljude u svijetu pa čak i na nemuslimane. Veličina ustanka i vrhunac požrtvovanja kao i druga odličja Husejnova i njegovih prijatelja učinilo je da bude izrečen veliki broj mišljenja u vezi sa ovim pokretom i junačkim djelom stvaraoca ašure. Prenošenje svega što je rečeno iziskuje nastajanje jedne veoma obimnje knjige, posebno ukoliko uzmemo u obzir činjenicu da su neki od nemuslimanskih pisaca pisali i posebne knjige u vezi sa ovim događajem.   Trenutno navodimo samo jedan mali dio onoga što su rekli o Husejnu, njegovim pomagačima, Zejnebi, Kerbeli, Ašuri.


Mahatma Gandi: Detaljno sam proučio život i djelo velikog šehida islama imama Husejna, kerbelske stranice su mi nakon dovoljno pažnje dale do znanja da ukoliko Indija želi doći do pobjede mora slijediti Husejnov primjer.

Muhamed Ali Dženah (Visoki ured, Pakistan): Na svijetu ne postoji bolji primjer hrabrosti od onoga što je pokazao imam Husejn u lekciji požrtvovanosti i neustrašivosti. Vjerujem da bi svi muslimani svijeta trebali slijediti primjer Husejna, koji se žrtvovao na području Iraka.

Čarls Dikens (poznati britanski pisac): Da je cilj imama Husejna bila borba za stjecanje ovosvjetskih dobara, u tom slučaju ne razumijem zašto je sa sobom poveo sestre, žene, djecu? Dakle, razum presuđuje da se on žrtvovao izričito radi islama.

Tomas Čarli (britanski historičar i filozof): Najbolja lekcija koju učimo iz kerbelske tragedije jeste ta da su imam i njegovi prijatelji imali postojanu vjeru u Boga. Oni su svojim djelom dokazali da u sukobu istine i zablude jednak broj sukobljenih ne igra ulogu. Pobjeda Husejna i pored toga što je bio u manjini izaziva čuđenje u meni.

Edvard Braun (orijentalist, britanac): Zar je moguće da postoji srce koje pri spominjanju Kerbele neće biti ispunjeno čemerom i bolom? Čak ni oni koji nisu muslimani ne mogu zanijekati duhovnu čistotu koja se dogodila u ovom islamskom ratu pod zastavom islama.

Frederik James: Lekcija imama Husejna i svakog drugog junaka i šehida na ovome svijetu jesu dokaz da na njemu postoji vječni princip pravde, ljubavi i samilosti koji ne prihvata promjene, i također daje do znanja da kada se god pruži otpor radi ovih vrlina i kada ljudi istraju na njihovom putu, ti će principi uvijek postojati na ovom svijetu.

L.B.M.: Kroz stoljeća ljudi su uvijek voljeli hrabrost, srčansot, velikodušnost, prlemenitost, herojstvo upravo zbog toga se sloboda i pravda nikada ne predaju sili zla i slabosti. To je bila srčanost i veličina Husejna. Radostan sam što sam mogao učestvovati s onima koji su svojim srcima slavili i hvalili takvo požrtvovanje, bez obzira što je od tog trenutka proteklo hiljadu i trista godina.

K. Šarldrak: Husejn je kročio na svoj put s malobrojnom skupinom istomišljenika ne radi moći i slave, već radi uzvišene žrtve. Svaki član ove ponosne skupine, bio muškarac ili žena, znajući neprijateljsku nemilosrdnost, bio je spreman na samo da se bori, već i da pogine. Sprječeni čak i u zabrani vode za djecu, oni su na žestini žarkog Sunca i vrelog pijeska ostali ustrajni i dosljedni, hrabro se suočivši sa vlastitom smrću bez i najmanje pokolebanosti u svoj cilj.

Washington I. (poznati američki historičar): Imam Husejn a.s. mogao je spasiti svoj život da se predao volji Jezidovoj, međutim, odgovornost predvodništva islama nije dozvoljavala da on Jezida gleda kao halifu. On se brzo spremio za podnošenje teškoća i pritiska s ciljem oslobađanja islama od kandži Beni-Umejja. Pod Suncem koje je pržilo, na suhoj zemlji užarenog arapskog pjeska  duša je Husejnova besmrtna. O pehlivane, o primjeru junaštva, o prinče hrabrih, o Husejne!

Tomas Masarik (borac za čehoslovačku nezavisnost): Mada naši svještenici rastužuju vjernike sjećanjem na golgotu Isa a.s. ali, nikada ne mogu postići zanos i uzbuđenje koje postižu sljedbenici Husejna. Možda je razlog tome činjenica što je nesreća Isa a.s. u poređenju s Husejnovom poput jedne slamčice naspram ogromne planine.

Moris Dukberi: Na svečanostima oplakivanja Husejna govori se da se Husjen radi očuvanja časti i dostajanstva ljudi i visokog mejsta i položaja islama prošao svoga života, imetka i djece i nije poklekao pod nasrtajima Jezidove težnje za gospodarstvom. Zato dođite pa da i mi uzmemo njega za primjer i da se ne predamo u ruke kolonizatorima i da damo prioritet časnoj smrti nad poniznim životom.

Marbin Almani (orijentalist): Žrtvovanjem svojih najdražih ljudi i dokazivanjem činjenice da je pravo s njim i da mu je učinjena nepravda, održao je cijelom svijetu lekciju o požrtvovanosti i na taj način upisao ime islama i muslimana u historiju, a u svijetu ih učinio ponositim. Ovaj časni vojnik predstavio je islamski svijet stanovnicima Zemlje na taj način da zlo i nasilje ne mogu opstati i da bez obzira koliko zdanje zla izgledalo veliko i moćno naspram istine jeste poput pera na vjetru.

Binti Šati: Zejneb, sestra Husejnova pokvarila je ukus pobjede u ustima Ibn Zijada i plemena Benu Umejja. U njihov je pehar nasula otrov. U svim političkim događajima nakon ašure, kao što je ustanak Muhtara i Abdulaha Ibn-Zubejra kao i u padu Emevija i uspostavljanju Abasijske vlasti i utvrđivanju korjena šiizmu, Zejneb, junak s Kerbele imala je zadivljujuću ulogu.

Lijakat Ali Khan (prvi vice premijer Pakistana): Ovaj dan mjeseca Muharema za muslimane širom svijeta ima veliki značaj. Na ovaj dan desio se jedan od najtužnijih i najtragičnijih islamskih događaja. Šehadet imama Husejna a.s. u isto vrijeme kada je žalostan događaj ubraja se u konačnu pobjedu stvarnog islamskoga duha, zato što predstavlja primjer potpune predaje Božijoj volji. Ova nas lekcija uči da bez obzira koliko problemi i opasnosti bili veliki, mi ne trebamo imati bojazni od njih, ne smijemo skretati s puta istine i pravde.

Džordž Džordak: Kada je Jezid posticao i huškao ljude da ubiju Husejna oni su ga pitali koliko će im platiti. A pomagači Husejna govorili su: Mi smo s tobom, i ako nas sedamdeset puta ubiju, opet želimo da se pored tebe borimo i da ubijeni budemo.

Abas Mahmud Akad (Egipatski književnik i pisac): Husejnov pokret nema premca u povijesti vjreskog poziva i političkih pokreta. Emevijska država nakon ovog pokreta nije uspjela zadržati se u mjeri jednog prosječnog ljudskog vijeka, tako da od šehadeta imama Husejna a.s. pa do njihove propasti nije potrajalo više od šezdeset i nekolike godine.

Ahmed Mahmud Subhi: Mada je na političkom ili vojnom polju Husejn doživio poraz, međutim povijest ne pamti poraz koji se korisnije završio za poražene. Husejnova krv za sobom imala je ustanak Ibn Zubejra, izlazak Muhtara kao i druge pokrete sve dok emevijska vlast nije pala. Zov osvjete krvi Husejnove pretvorio se u vrisak koji je potresao prijestolja i vlasti.

Antoan Bara (hrišćanin): Da je Husejn pripadao nama, svako bi područje istaklo njegov bajrak i u svakom bismo selu u njegovu čast držali govore i pozivali bismo narod u našu vjeru Husejnovim imenom.

Gibbon Edward (britanski historičar): Iako je prošao određeni period od događaja na Kerbeli i mada nismo zemljaci s njegovim aktorom, ipak težina i problemi koje je izdržao Husejn a.s., potiče teške osjećaje najtužnijih pjesnika, tako da srce prema tome velikanu u sebi stiče jednu vrstu emocije i milosti.

Nikolson (orijentalista): Benu Umejje bjehu prkosni i despotski su se ponašali, zapostavljali su islamske zakone i ponižavahu muslimane. Kada pogledamo povijest ona kaže: Vjera je ustala protiv dvorskih naredbodavaca i vjerska je vlast stala protiv imperijalizma. Povijest, pošteno presuđuje da je krv Husejnova na grbači Emevija.

Sir Persi Sikson (britanski orijentalist): Zaista je ta hrabrost i požrtvovanje koju je pokazala ta malobrojna skupina bila takvog inteziteta da kroz sva stoljeća bilo ko da za to čuje iz njegovi usta mami pohvale. Ta šaka hrabrih istinoljubivih ljudi ostavili su iza sebe neuništivo visoko ime.

Tamilas Tundum (bivši šef naiconalnog kongresa u Indiji): Ovo uzivšeno žrtvovanje, kao što je imam Husejnovo uzdiglo je nivo čovjekove misli, i potrebno je da sjećanje na njeg vječno traje.

Muhammed Zoglul Paša (u iranskoj tekiji u Egiptu): On je u ovom djelu ustao po svojoj vjerskoj i političkoj obavezi i ovakvi skupovi oplakivanja Husejna, razvijaju duh hrabrosti u ljudima i bivaju esencijom jačanja snage volje na putu istine i istinoljubivosti.

Abdul-Hamid Džudetus-Sihar (egipatski publicista): Husejn nije mogao učiniti prisegu Jezidu i prihvatiti njegovu vlast, je u tom bi slučaju udario pečat valjanosti za smutnju i poroke, i učvrstio bi stupove zla i nasilja oslonjenih na poslušnosti neistini. Imam Husejn a.s. nije s tim bio zadovoljan, pa iako su mu porodica i bliski pali u ropstvo a on sam i njegovi prijatelji ubijeni.

Abdurahman Šerkavi (egipatski publicista): Husejn je šehid na putu vjere i slobode. Nisu samo šiije ti koji se trebaju ponositi njegovim imenom, već svi slobodoumni ljudi svijeta moraju da se ponose ovim časnim imenom.

Taha Husejn (egipatski učenjak): Husejn je tražio priliku da otpočne džihad i nastavi slijediti put do kojeg je stigao njegov otac, izgarajući u tome. On je otvoreno pričao o Muaviji i njegovim djelima, do mjere da mu je Muavija zaprijetio. Međutim, Husejn je natjerao svoju stranku da budu postojani i čvrsti u pristajanju za istinom.

Tantavi: Husejnova priča potiče ljubav slobodoumnim na žrtvovanje na putu Božijem, i čini da se hrljenje u smrt smatra najboljom željom do te mjere da nastaje utrka prema žrtvenom mjestu.

El-Abidi (Mosulski muftija): Tragedija na Kerbeli spada u rijetke povijesne događaje, kao što su rijetki njeni akteri. Husejn Bin-Ali a.s. vidio je svoju obavezu u nije oklijevao u provođenju suneta i odbrani istine i onih kojima je nanijeto zlo kao i borbe za javno dobro, koja je utemeljena na Božijoj zapovijedi u Kur'anu kao i u riječima poslanika s.a.v.a. Žrtvovao je svoj život u tom mjestu pogubljenja i na taj način kod svoga Gospodara ubraja se u radosne šehide a u povijesti važi za predvodnika reformatora.

El-Fahri (arapski historičar): Ovo je katastrofa o kojoj ja nemam smjelosti puno govoriti, smatrajući je isuviše tužnom i žalosnom. Zaista, ovo je bila tragedija kojoj nikakav sraman čin koji se dogodio u islamu nije ravan. Tamo se dogodilo tako divlje klanje kao kada čovjeku kidate meso s kostiju. I ponovo, ja se klonim pričanja o ovom događaju zbog njegove grozote. Da, to je zaista najveća katastrofa.

Noviji postovi | Stariji postovi

klikni nes se pokajatiEHLUL BEJT

AJETI :
"Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti."Al-Ahzab 33.

Reci: "Ne tražim za ovo nikakvu drugu nagradu od vas, osim pažnje rodbinske." Aš-Šura 23

HADIS:
O ljudi! Pogledajte! Izgleda da se priblizio cas kada cu biti pozvan od Allaha i ja cu odgovoriti tom pozivu. Vidite! Ostavljam vam dvije dragocjene stvari. Prva od njih je Knjiga Allahova u kojoj je svjetlost i uputa ...
... a druga je moj Ehlul-Bejt. Allahom vas opominjem za moj Ehlul-Bejt, Allahom vas opominjem za moj Ehlul-Bejt, Allahom vas opominjem za moj Ehlul-Bejt. To je ponovio tri puta.

IZVOR:
Sahih Muslim, dio o vrlinama ashaba, poglavlje o Alijevim vrlinama, 1980 Izdavac Pub. in Saudi Arabia, Arabska verzija, dio 4, str 1873, hadis #36.
* I u mnogi drugim djelima kao u Sahih al-Tirmidhi, Musnad AhmadMOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
117901

Powered by Blogger.ba